Zadzwoń

+48 792 323 013

Napisz do Nas

biuro@celerpolska.pl

Polityka Prywatności

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) („RODO”), informujemy niniejszym:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Celer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

- Dane kontaktowe ul. Kazimierza Jarochowskiego 59, 60-248 Poznań, biuro@celerpolska.pl , +48 794 13 13 11

- Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane, które nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są niezwłocznie usuwane. W poniżej tabeli przedstawiamy cele przetwarzania, podstawę prawną oraz okres przetwarzania.

1. Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych obejmują:

  1. osoby upoważnione przez Administratora,

  2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,

  3. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe,

  4. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

  1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  3. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,

  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

  5. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. W celu wykonania powyższych praw możecie się Pańswto skontaktować z Administartorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1).

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Odmowa podania danych osobowych może prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku lub zgłoszonego roszczenia.

6. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.